Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

 Zespół Placówek Oświatowych w Owni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  www.sp-ownia.szkolna.net

Data publikacji strony internetowej:  2018.02.23

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2018.02.23

Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na częściowy  brak opisów zdjęć, brak pełnej funkcjonalności filmów i multimediów, mapy wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Informacja o dostępności

Serwis umożliwia powiększanie liter, wyszukiwanie fraz.

Skróty klawiaturowe – standardowe.

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń  takich jak telefony komórkowe, tablety, automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu wybranego urządzenia mobilnego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03. 10

Deklarację sporządzono na podstawie analizy i samooceny strony internetowej podmiotu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Zespół Placówek Oświatowych w Owni,

 e-mail: ownia.sp@poczta.onet.pl

Kontakt telefoniczny: 81 8653 037

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  1. Budynek posiada trzy wejścia, z czego jedno posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych Jedno z wejść nie jest wejściem przeznaczonym dla uczniów.
  2. Do budynku mogą wejść osoby korzystające z psa asystującego.
  3. Budynek nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy, jedynie w wersji graficznej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  4. Parking szkolny nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  5. W budynku na parterze znajdują się sale lekcyjne i inne pomieszczenia, na piętrze sekretariat i pokój nauczycielski.
  6.  Budynek nie jest  dostosowany dla osób niepełnosprawnych : brak wind, niedostosowane toalety, brak barierek przy głównym wejściu.
  7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. Szkoła nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Deklaracja dostępności - ZPO w Owni

Utworzono dnia 17.03.2021, 12:23

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

RODO

RODO
TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 roku poz. 922) informuję, iż administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest  Zespół Placówek Oświatowych w Owni.Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły, realizowania zadań statutowych i organizacyjnych szkoły na okres kształcenia dziecka w szkole oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania. Pana/Pani/Dziecka dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich oraz dziecka danych a także ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje oraz dziecka dane osobowe dobrowolnie.    

Zespół Placówek Oświatowych

w Owni 

Reprezentowany przez

                                                                                                                            Ewę Barszcz                                                                                                                                        

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - IZABELA BŁOŃSKA  

owniazpo_iod@tlen.pl